teddi_eddi: (Default)
[personal profile] teddi_eddi
Панове. Тут такая рэч...
Хлапчына мой, неўзаметку для мяне, запіліў сабе канал на гэтым вашым юцюбе. Гэта па-першае.
Па-другое, я тут на кампутары паставіў яму Premiere адобаўскі, думаю, хай паспрабуе, можа ўцягнецца, то і занятак хлопцу добры будзе, а дасць бог, то і прафесія.
А потым, аднаго вечару, знялі мы з ім тое-сёе, спачатку ён трохі патыкаўся, потым я трохі ўдасканаліў. Карацей, учора ён на гэты свой цюб вынік гэтай працы запампаваў, а сёння ўжо не ў гуморы ходзіць ад таго, што там праглядаў няма.
Панове. Калі ласка. Не палічыце за цяжар зайсці сюды

https://www.youtube.com/watch?v=k95gxfr1EcM&t=355s

і хоць паў-хвіліны якой глянуць.
Вам з большага ўсёроўна, а хлопцу будзе прыемна і энтузіязму не страціць.
Шчыра дзякую папярэдне.)
Шануймася, беларусы.!))

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

teddi_eddi: (Default)
teddi_eddi

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 11 1213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios